Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 17. jūlijā, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
 2. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 3. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
 4. Par dzīvojamās mājas “Vīteri”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.15 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par dzīvojamās mājas “Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 6. Par dzīvojamās mājas “Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “Čonku skola”, Ilzenē, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu.
 8. Par līdzekļu izdalīšanu Malienas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 9. Par pilnvarojuma atsaukšanu.
 10. Par pilnvarojumu.
 11. Par Alūksnes novada domes 2017.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu.
 12. Par Alūksnes novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” precizēšanu.
 13. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības 23.12.2015. noteikumos Nr. 5/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību”.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma – siltumapgādes ražošanas  un pārvades tehnoloģisko iekārtu Jaunlaicenes un Mālupes pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 15. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma - ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 16. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” reorganizācijas uzsākšanu.
 17. Par aizņēmumu multifunkcionālas komunālās mašīnas iegādei.
 18. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem dūmvada nomaiņai.
 19. Par Pilssalas infrastruktūras attīstības projekta īstenošanu.
 20. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta projektēšanas darba uzdevumu.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv